logo školy domu admin
spp
Zpět Informace Statut

Informace

Školní poradenské pracoviště ZŠ TGM, SVITAVY

Najdete nás

2. patro vlevo, dveře číslo 60, nebo v 1. patře ve sborovně

Telefonní číslo

734 691 312

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce

PaedDr. Vlasta Kosková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultační hodiny: úterý 15,00 – 16,00 hodin
 • kontakt -  email: vlasta.koskova@tgm-svitavy.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Božena Hendrychová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismus apod.
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny: úterý 15,00 -16,00 hodin
 • kontakt - email: bozena.hendrychova@tgm-svitavy.cz

Koordinátor inkluze

Mgr. Vendula Jiskrová

 • koordinace spolupráce se zákonnými zástupci, s pedagogickými pracovníky a se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • rozvoj inkluzivního vzdělávání
 • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky s individuálním vzdělávacím plánem a plánem pedagogické podpory
 • konzultační hodiny:
  • pondělí 15,00 – 16,00 hodin
  • pátek 7,20 – 7,50 hodin
 • kontakt - email: vendula.jiskrova@tgm-svitavy.cz

Školní speciální pedagog

Bc. Kamila Rybinová, DiS.

 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce
 • konzultační hodiny: pondělí 15,00 – 16,00 hodin
 • kontakt - email: kamila.rybinova@tgm-svitavy.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Těšíme se na spolupráci!

První zkušenosti z práce ŠPP

Školní poradenské pracoviště pracuje v podmínkách společného vzdělávání od 1. září 2016. Přesto lze již po několika měsících pojmenovat první zkušenosti z jejich práce:

 • na základě testů kariérového poradenství pomohla školní psycholožka žákům 9. ročníku při výběru odpovídající střední školy,
 • průběžně jsou pracovníky ŠPP řešeny případy školního neúspěchu,
 • jsou realizovány pohovory se žáky a jejich rodiči v případě školních problémů,
 • probíhá mapování sociálního klimatu v jednotlivých ročnících, což je vhodnou prevencí proti šikaně ve třídách,
 • školní psycholog poskytuje okamžitou pomoc v krizových situacích, které nastanou na půdě školy,
 • speciální pedagogové a asistenti realizují pedagogickou intervenci, pokud je doporučena  Pedagogicko psychologickou poradnou, pracují s žáky i bez tohoto doporučení, pokud to žákům pomáhá předcházet školní neúspěšnosti,
 • v současné době uskutečňují speciální pedagogové depistáž v prvních třídách, která odhalí prvotní problémy, které mohou být příčinou neúspěchů při školním vzdělávání,
 • ŠPP průběžně vyhodnocuje chování žáků ve třídách, poskytuje pomoc třídním učitelům,
 • jsou realizovány relaxační techniky, které uvolňují napětí žáků a předcházejí stresu,
 • ŠPP koordinuje práci asistentů a podporuje vytváření a nastavování vztahů v osách učitel – asistent – žák a zákonný zástupce,
 • všichni pracovníci ŠPP se průběžně vzdělávají ve vybraných technikách, přístupech a tématech, které společně zavádějí do praxe, čímž pomáhají vytvářet ze školy místo, jehož prioritou je úspěch pro každého žáka.