logo školy domu admin
spp
Zpět Informace Statut

Statut

Statut školního poradenského pracoviště

Úvod

    V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Tyto služby je nutné postupně zefektivňovat a rozšiřovat, proto ve školách začínají vznikat školní poradenská pracoviště.
     Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, který vznikl na Ministerstvu mládeže a tělovýchovy již v roce 2001, se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy. V současné době je stále větší důraz kladen na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a také o podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce. Podpora vzniku školních poradenských pracovišť vyplývá ze Školského zákona 561/2004.
    Proto se na ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 od 1. 9. 2016 zřizuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště
 • výchovný poradce PaedDr. Vlasta Kosková
Členové školního poradenského pracoviště
 • školní metodik prevence Mgr. Božena Hendrychová
 • školní speciální pedagog Mgr. Vendula Jiskrová
 • školní speciální pedagog a koordinátor inkluze Bc. Kamila Rybinová
 • školní psycholog Mgr. Anna Čermáková

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky s podpůrnými opatřeními a o žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními  

 

Ve Svitavách dne 25. 8. 2016

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. ředitel školy